Tel. 41 262 17 68, , fax: 41 266 44 48

email: lo3sekretariat@broniewski.ostrowiec.pl

Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wnioski do pobrania ze strony: https://nabor.pcss.pl/powiatostrowiecki/szkolaponadpodstawowa/

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

 

I.                    Wymagane dokumenty

Kandydaci do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. składają niżej wymienione dokumenty:

1)       przed przyjęciem do szkoły

 • wniosek (wypełniony na stronie internetowej rekrutacji, wydrukowany i podpisany)
 • oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
 • oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

2)       po przyjęciu do szkoły

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

                 (o ile nie był dostarczony wcześniej)

 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

                (o ile nie był dostarczony wcześniej)

 • kwestionariusz LO nr III (druk dostępny w szkole)
 • 2 zdjęcia
 • kartę zdrowia

 

II. Terminarz

1)       Termin składania wniosku: 16.05 - 20.06.2022r. do godz. 15.00

2)       Termin składania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopia):

 24.06 - 13.07.2022r. do godz. 15.00

Złożenie w tym terminie oryginałów dokumentów nie gwarantuje przyjęcia do wybranego oddziału i  nie zwalnia kandydata od potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

3)       Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły: 21.07.2022r.

4)       Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły: 22.07 - 29.07.2022r. do godz. 15.00

a)      Należy donieść oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej).

b)      W przypadku złożenia oryginałów dokumentów w terminie wcześniejszym konieczne jest stawienie się w terminie do 29.07.2022 r. do godz. 15.00 w szkole celem złożenia potwierdzenia woli podjęcia nauki.

Brak złożenia potwierdzenia będzie równoznaczny z rezygnacją i skreśleniem ucznia z listy przyjętych do szkoły.

5)       Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły: 1.08.2022r.

 

Kandydaci, którzy nie dostali  się do wybranej szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie w szkołach, w których są wolne miejsca, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

III.  Kryteria rekrutacji

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

Absolwenci szkół podstawowych, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.

Liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi maksymalnie 100.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) wyrażone w skali procentowej są przeliczane w następujący sposób:

 1. a)wynik przedstawiony w procentach  z języka polskiego mnoży się przez 0,35
 2. b)wynik przedstawiony w procentach  z matematyki mnoży się przez 0,35
 3. c)wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego - przez 0,3

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 72.

Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: j. polskiego, matematyki oraz z dwóch, wymienionych w poniższej tabeli:

 

Klasa

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

(3 przedmioty na każdego ucznia-

łącznie 22 godz. rozszerzeń         w cyklu nauczania)

 

Przedmioty punktowane
w rekrutacji

1A

humanistyczno-prawniczo-lingwistyczna

z elementami dziennikarstwa,
 filmoznawstwa
i teatrologii

 

 język polski

 historia

 WOS  lub  j. angielski*

 

o    język polski

o    matematyka

o    historia

o    WOS lub j. angielski***
-jeden przedmiot wybrany,
z którego jest lepsza ocena

1B

lingwistyczno-turystyczno-psychologiczna

 j. angielski

 WOS  lub j. polski **

 geografia  lub biologia

o    język polski

o    matematyka

o    język obcy

o    biologia lub geografia ***-
jeden przedmiot wybrany,
z którego jest lepsza ocena

1C

matematyczno-ekonomiczna
z elementami bankowości
 i kryminologii

 matematyka

 fizyka lub informatyka lub WOS

 geografia lub j. angielski

 

 • język polski
 • matematyka

o    fizyka lub geografia lub
j. angielski lub WOS***-
dwa przedmioty z czterech,
z  których są lepsze oceny

1D i 1E

klasy

medyczno- weterynaryjno-ekologiczne

 biologia

 chemia

 matematyka lub j. angielski

 • język polski
 • matematyka

o    biologia lub chemia lub
j. angielski***  dwa przedmioty wybrane            z trzech, z których są lepsze oceny

 

*język angielski: w 1a będzie nauczany w zakresie rozszerzonym, jeśli jego wybór zadeklaruje odpowiednia liczba osób (zgodna z przepisami), w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS;

** w 1b uczeń będzie miał rozszerzony WOS lub j. polski, powstanie ten przedmiot, który wybierze więcej osób, ponieważ są to przedmioty, które nie dzielą się na grupy.

Przedmioty do wyboru :1a-WOS

                                       1b- geografia lub biologia

                                       1c-fizyka lub WOS lub informatyka  oraz geografia  lub j. angielski

                                       1d- matematyka lub j. angielski

będą nauczane w zakresie rozszerzonym, jeśli wybierze je odpowiednia liczba osób, umożliwiająca stworzenie:

 • grup - biologia, informatyka, fizyka, j. angielski, czyli przedmioty uczone w grupach
 • pełnych klas lub łączonych - WOS, geografia, matematyka, czyli z przedmiotów niepodzielnych na grupy

*** w rekrutacji punktowany jest przedmiot lub przedmioty, z których kandydat uzyskał wyższą ocenę.

 

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są obliczane według następujących zasad:

o        celujący                   18 pkt.

o        bardzo dobry            17 pkt.

o        dobry                        14 pkt.

o        dostateczny                8 pkt.

o        dopuszczający            2 pkt.

 

Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji ( maksymalnie 28 pkt.):

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem:              7 pkt.
 • potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty :

a)       finalista konkursu przedmiotowego                                                        10 pkt.

b)       laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                       7 pkt.

c)       finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                     5 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)       dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego             10 pkt.

b)       dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego

lub interdyscyplinarnego                                                                           7 pkt.

c)       dwóch lub więcej  tytułów finalisty konkursu tematycznego

 lub interdyscyplinarnego                                                                          5 pkt.

d)       tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                                7 pkt.

e)       tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego           5 pkt.

f)        tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego           3 pkt.

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, sportowych lub  artystycznych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

na szczeblu powiatowym              1 pkt.

na szczeblu wojewódzkim            2 pkt.

na szczeblu krajowym                  3 pkt.

na szczeblu międzynarodowym    4 pkt.

 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 pkt.

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

 

Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według liczby uzyskanych punktów. W  przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

ADMINISTRACJA DANYCH
Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły (art. 157 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe) jest zespołem wewnętrznym w szkole (wykonawcą działania/zadania). Rekrutacja prowadzona jest „do szkoły” tym samym administratorem jest dyrektor jednostki, który reprezentuje ją (szkołę) na zewnątrz.

 

Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

Wnioski do pobrania ze strony: https://nabor.pcss.pl/powiatostrowiecki/szkolaponadpodstawowa/

 

Przewodniczący

 Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej